Algemene voorwaarden

> English Translation

 

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met Intakt b.v. Door het aangaan van een relatie met Intakt b.v. zijn alle betrekkingen tussen Intakt b.v. en haar cliënten onderworpen aan deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

1. Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Intakt b.v. wordt gesloten.
Producten en diensten van Intakt b.v.: de door Intakt b.v. te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie en plaatsing, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Intakt b.v..

2. Toepasselijkheid
Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Intakt b.v.. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Intakt b.v. niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Intakt b.v. gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Intakt b.v. schriftelijk of per mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door Intakt b.v. heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan: Het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Intakt b.v..
Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 6 maanden, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
Intakt b.v. heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. In de volgende gevallen zal Intakt b.v. allereerst contact opnemen met de opdrachtgever. Mocht de opdrachtgever niet op een redelijke wijze bereikbaar zijn of naar mening van Intakt b.v. geen gepaste maatregelen nemen om herhaling of continuering te voorkomen heeft Intakt b.v. onverminderd het bepaalde in artikel 14 het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen:

  • opdrachtgever maakt oneigenlijk gebruik van Internet;
  • opdrachtgever verspreidt informatie die in strijd is met(inter)nationale wet- en regelgeving;
  • opdrachtgever verspreidt informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  • opdrachtgever verspreidt informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.


Intakt b.v. zal enkel tot beëindiging van de overeenkomst overgaan indien zij tevens in het handelen van de opdrachtgever aanleiding ziet tot het doen van aangifte bij Justitie.


6. Overmacht
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen Intakt b.v. is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

7. Prijzen
Alle op deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
Intakt b.v. heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk drie maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

8. Betalingsvoorwaarden
De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Intakt b.v..
De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Intakt b.v. het recht de prestatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden ieder kwartaal achteraf gefactureerd op basis van nacalculatie van de gemaakte uren.
Intakt b.v. stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. De termijn waarbinnen de factuur volledig betaald moet zijn bedraagt 30 dagen.
Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever in verzuim.

9. Betalingsgeschillen
Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de factuur aan Intakt b.v. kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Intakt b.v. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10. Aansprakelijkheid
Intakt b.v. is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Intakt b.v. weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Intakt b.v. kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Intakt b.v. of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Intakt b.v..
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Intakt b.v. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Intakt b.v. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart Intakt b.v. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Intakt b.v..
Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Intakt b.v. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Intakt b.v. is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

12. Invulling door opdrachtgever
De opdrachtgever is vrij in de samenstelling van de informatie welke zij elektronisch beschikbaar wilt stellen of via elektronische berichten tussen gebruikers wil uitwisselen, echter met inachtneming van hetgeen in artikel 5 is bepaald en met uitzondering van pornografische materiaal. Indien door Intakt b.v. pornografisch materiaal wordt aangetroffen zal zij de opdrachtgever verzoeken de betreffende bestanden van haar server te verwijderen. In uitzonderlijke gevallen kan Intakt b.v. er toe overgaan de betreffende bestanden eigenhandig te verwijderen.

13. Buitengebruikstelling
Intakt b.v. heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. Bij alle bij punt 5 genoemde redenen tot beëindiging van de overeenkomst behoudt Intakt b.v. zich het recht geleverde diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen om verdere schade in de ruimste zin van het woord te kunnen voorkomen.

14. Reclame
Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 30 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Intakt b.v. vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 30 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Intakt b.v.. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

15. Wijziging van de voorwaarden
Intakt b.v. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Intakt b.v. en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1 januari 2006

 

English:

General conditions of delivery and sales

Below the general conditions for any agreement with Intakt BV are stated. Any relation between Intakt BV and its customers is subject to these general conditions of sales and delivery as far as special conditions that parties may have agreed on in writing do not apply.

1.    Definitions
Principal: the person or legal person who enters into agreement with Intakt BV for the delivery of its products and services.
Intakt BV's products and services: products and services delivered or to be delivered by Intakt BV, allowing consultation of electronic information made available by the principal and exchanging electronic messages among users; this includes, among other things, production, placement and promotion of a website, data transfer, internet access, and any other additional and supporting product or service.
Agreement: any mutual acceptance, either confirmed in writing, by phone or by electronic mail, of the delivery of one or several products or services of Intakt BV

2.    Applications
The articles below apply to any offer, order or agreement made by or with Intakt BV, provided that no specific conditions have been agreed on by both parties in writing. General conditions of the principal or third parties have no binding effect on Intakt BV, nor do these apply.

3.    Offer and acceptance
All offers and quotations made by or on behalf of Intakt BV are free of obligations, except when stated otherwise in writing or by electronic mail by Intakt BV. An offer or quotation made by Intakt BV is valid for 30 days, unless stated otherwise.

4.    Start of the agreement
An agreement is made on the day the following condition has been met: The application form needs to be filled in completely, signed by the principal and sent to Intakt BV by electronic mail, regular post or fax. Once the contract is received and accepted by Intakt BV, the agreement is binding. Parties are free to prove an agreement has been made by using other means. Any addition to or adjustment of the agreement can be made only and exclusively in writing.

5.    Duration and termination
The agreement is made for an indefinite period of time, with a minimum of 6 months, unless agreed otherwise. The agreement can only be terminated in writing, taking into account one month's period of notice.
Intakt BV has the right to terminate the agreement immediately if the principal fails to meet one or several of its obligations towards Intakt BV adequately or fully, or acts in violation of these obligations. Intakt BV has the right to terminate the agreement immediately without proof of default or judicial interference if the principal has been declared bankrupt, has applied for or received a moratorium, or has lost free management or its capital otherwise. In that situation, the latter party has no right to compensation.
Without prejudice to the provisions in article 14, Intakt BV has the right to terminate the agreement immediately and without judicial interference if:

  • the principal makes improper use of Internet
  • the principal distributes information that is in violation of (inter)national laws and regulations
  • the principal distributes information that is in violation of generally accepted norms and values
  • the principal distributes information that discriminates with regard to appearance, race, religion, gender, sexual preference, culture, origin, or can be called hurtful otherwise
  • If the principal is unreachable by any common means of communication, or if Intakt BV is of the opinion that the principal is not taking, in Intakt BV's perception, adequate measures to improve the situation, Intakt BV has the right to terminate the agreement without judicial interference.

Intakt BV will terminate the agreement when Intakt BV feels obliged to report the principal to the judiciary because of his or her actions.

6.    Force majeure
With respect to the agreement, force majeure involves anything that is considered as such in terms of law and jurisprudence. If Intakt BV is unable to meet its obligations resulting from the agreement due to force majeure, it does not need to comply with them. In that case, the agreement is annulled.

7.    Prices
All prices mentioned on the website, as well as prices agreed on individually, are exclusive of VAT and other levies that have been imposed by the government, unless otherwise stated.
Intakt BV has the right to change the tariffs. These changes are made known to the principal at least three months before their starting dates. The principal has the right to terminate the agreement before the starting date of the new price.

8.    Payment conditions
Payment obligations on the part of the principal start on the day the agreement starts. Payment relates to the period that starts on the day the products and services of Intakt BV are made available.
The amount due, based on the agreement, is exclusive of VAT and other possible levies resulting from legal regulations. The principal is due to pay these levies.
Depending on the duration of the agreement, the amount due is to be paid in advance – unless stated otherwise in the agreement- by means of an invoice. If payment is not received in full, Intakt BV retains the right to (temporarily) interrupt the services. Other costs are invoiced every quarter of a year on the basis of a post-calculation.
For each period of payment, an invoice for the costs resulting from the agreement is sent to the principal by Intakt BV. The invoice needs to be paid in full within 30 days.
If the principal fails to pay timely, this is communicated to the principal and a new payment term is set. If the principal fails to pay within that period, it is in default without notice.

9.    Payment disputes
If the principal is of the opinion that the invoiced costs are not correct, it can object to them within two weeks of the date mentioned on the invoice. After receiving the objection, Intakt BV will start an investigation into the correctness of the amount invoiced.

10.    Liability
Intakt BV is dependent on the cooperation, services and supply by third parties in its activities. Intakt BV can by no means influence these external processes, and is therefore in no way liable for any damages resulting from the agreement with Intakt BV or the termination of the agreement, regardless of the damages arising or becoming known during or after the agreement with Intakt BV.
In case of attributable default based on the agreement, Intakt BV can only be held liable for replacement damages, i.e. damages for the value of the performance that was not delivered. Intakt BV cannot be held liable for any other form of damages, including supplementary damages in any form whatsoever, indirect or consequential damages, or damages relating to a loss of turnover or profit. The principal indemnifies Intakt BV against any third-party liability for damages resulting from unlawful or careless use of the products and services delivered to the principal by Intakt BV.
Considering the large number of junctions on the Internet that involve human intervention, the use of local networks and wireless communication, it should be taken into account that any information obtained from or sent by the Internet can be accessed freely. Intakt BV is not liable for any form of damage caused by sending confidential or secret information. Intakt BV is not liable for any security or third-party misuse of stored data.

11.    Transfer rights
Parties are not entitled to transfer any of their rights or duties resulting from an agreement to third parties without prior written consent from the other party.

12.    The principal's freedom with regard to content
The principal is free to publish any information electronically, including the exchange of information, however taking into account the declarations in Article 5 and with the exception of pornographic material. In case Intakt BV discovers any pornographic material, the principal will be asked to remove these files from her server. Intakt BV has the right to remove certain material herself in exceptional cases.

13.    Suspension of services
Intakt BV has the right to suspend any delivered products and services temporarily for the purpose of maintenance. All reasons for termination of the agreement postulated in section 5 give Intakt BV the right to temporarily block the principal's access to services in order to limit damages on Intakt BV's part.

14.    Complaints
In case of visible defects or incompleteness of the product, the principal needs to notify Intakt BV within 30 days of supply. If this term is exceeded, Intakt BV does no longer hold any liability for the defects. In the case of invisible defects, Intakt BV ought to be notified in writing by means of registered mail within 30 days after the defect has been ascertained. If this is not done, Intakt BV is not liable for the defects. Provided that the principal's claim is justified, the product will be adjusted, replaced or reimbursed after consultation with the principal. A complaint on the principal's part does not adjourn the principal's obligations as determined in the agreement.

15.    Change of conditions
Intakt BV reserves the right to change these conditions or make additions to them. Any changes made also apply to agreements already in effect subject to 30 days notice from the date the change was communicated in writing. If the principal is not willing to accept a change of conditions, he can annul the agreement up to the date the new conditions come into effect, meaning the agreement to end on that date, or on the date that the cancellation is received if this is to take place after the new conditions have come into effect.

16.    Dispute regulation and applicable law
If one or several articles of these conditions are declared void by a court, the remaining terms of these general conditions will remain fully valid. Moreover, Intakt BV and the principal will consult with each other for the purpose of agreeing on new terms to replace the void ones, taking into account the objectives and contents of the latter ones as much as possible. The agreement is solely subject to Dutch law.

December 10, 2013