Algemene voorwaarden

> English Translation

 

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met Intakt b.v. Door het aangaan van een relatie met Intakt b.v. zijn alle betrekkingen tussen Intakt b.v. en haar cliënten onderworpen aan deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

1. Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Intakt b.v. wordt gesloten.
Producten en diensten van Intakt b.v.: de door Intakt b.v. te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie en plaatsing, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Intakt b.v..

2. Toepasselijkheid
Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Intakt b.v.. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Intakt b.v. niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Intakt b.v. gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Intakt b.v. schriftelijk of per mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door Intakt b.v. heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan: Het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Intakt b.v..
Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 6 maanden, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
Intakt b.v. heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. In de volgende gevallen zal Intakt b.v. allereerst contact opnemen met de opdrachtgever. Mocht de opdrachtgever niet op een redelijke wijze bereikbaar zijn of naar mening van Intakt b.v. geen gepaste maatregelen nemen om herhaling of continuering te voorkomen heeft Intakt b.v. onverminderd het bepaalde in artikel 14 het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen:

  • opdrachtgever maakt oneigenlijk gebruik van Internet;
  • opdrachtgever verspreidt informatie die in strijd is met(inter)nationale wet- en regelgeving;
  • opdrachtgever verspreidt informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;